Normy FF pro hospodaření a vnitřní správu

Obecné informace

FF UP se řídí ve své hospodářské činnosti zákony, vyhláškami a normami UP. V některých žádoucích případech jsou normy UP upřesněny pro FF UP. Nenajdete-li odpovídající normu k financování/rozpočtování na webu UP či nejste-li si jisti, jak postupovat, kontaktujte prosím, vedoucí ekonomického oddělení či další zaměstnance EO. Veškeré rozpočty grantů a projektů musí být v souladu s platnými předpisy.
V případě, že poskytovatel nedá jiné podmínky, jsou nepřímé náklady stanoveny na 20% (viz metodický pokyn kvestora B3-14-6). Stanovení hodnoty (výpočet) NEPŘÍMÝCH (společných) nákladů FF UP dle MPK UP- zde

Příkazy, rozhodnutí a směrnice děkana  k hospodaření a správě fakulty

Každoročně je vydáván v říjnu na pokyn kvestora UP  příkaz děkana k provedení inventarizace majetku a závazků

Příkaz děkana/vnitřní norma- inventarizace majetku a závazků 2021 – zde
Příkaz děkana/vnitřní norma 2019/01 – Autoprovoz na FF UP – zde
Rozhodnutí děkana 2010/05 – Provádění finanční kontroly na FF (příkazci operací) – zde
Směrnice děkana 2010/02 – Ostatní hlavní a doplňková činnost –   zde a dodatek č. 1 od roku 2017 zde

Normy 2007-2009
RD 2009/01 Projekty.pdf
RD 2007/01 Decentralizace – dod. č. 1 .pdf
FF UP Čerpání sociálního fondu.pdf
RD 2007/01 Decentralizace financi.pdf

Kolektivní smlouva FF UP

březen 2016 – dodatek č. 7 ke KS  – zde
srpen 2015 KS FF UP aktuální znění vč. dodatků

Metodické pokyny tajemnice fakulty

Každoročně je vydáván  pokyn k roční účetní závěrce (termíny odevzdání dokladů), po jeho naplnění je z přehledu odstraněn

MPT 2021 02 roční účetní závěrka 2021 – zde
MPT 2021 01 zařazování majetku (nové limity a pravidla) – zde
Podmínky pronájmu auly Křížkovského 10 – zde
MPT 2018 02 pravidla pronájmů prostorů na FF – zde  
MPT 2018 01 režimová opatření pro vstup do budov FF v mimopracovní dobu (hromadné akce) – zde
MPT 2017 01 opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných při kontrole – zde
MPT 2015_01_režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14 zde
MPT 2013_01_vyřazování majetku
MPT 2012_Odměny_podíl na HV FF

Ekonomická komise FF UP

Ekonomická komise byla poradním orgánem děkana fakulty v období přechodu na decetralizovaný způsob dělení financí (2006-2008). Po zavedení systému dělení příspěvku z MŠMT na studenta (dle výkonů SKR) byla zrušena. Zápisy z jednání byly smazány v 8/2015.